Inspektor Nadzoru Branży Drogowej mgr inż. Andrzej KoryznaAbsolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej.

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej i mostowej. Nr ewid. up. LBS/0068/OWOD/10

Wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie sprawowania funkcji kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i specjalisty ds. rozliczeń na kontraktach infrastrukturalnych realizowanych przez organy administracji samorządowej i rządowej.