Doradztwo, nadzór, opracowania w procesach inwestycyjnychOpracowanie założeń i koncepcji inwestycji.

Uzyskiwanie wskazań lokalizacyjnych dla inwestycji, w tym:

 • opracowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (łącznie z wprowadzaniem zmian do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin),
 • sprawowanie nadzoru nad procedurą planistyczną poprzez ścisłą współpracę z organami samorządowymi i administracji rządowej,
 • opracowywanie wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy,
 • sprawowanie nadzoru nad procedurą wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego poprzez ścisłą współpracę z organami samorządowymi i administracji rządowej.

Opracowywanie map do celów projektowych.

Prowadzenie badań geologicznych wraz z opracowaniem geotechnicznych.

Uzyskiwanie warunków technicznych:

 • zasilania w energię gazową,
 • dostawy wody,
 • odprowadzania ścieków,

Ocena wpływu inwestycji na środowisko, w tym:

 • opracowywanie prognoz oddziaływania na środowisko na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • opracowywanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (ocena oddziaływania na środowisko),
 • uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Prowadzenie negocjacji mających na celu uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane

Opracowywanie dokumentacji technicznych i formalnych:

 • projekty bazowe,
 • projekty budowlane (w tym projekty zagospodarowania terenu),
 • projekty wykonawcze,
 • projekty powykonawcze,
 • operaty wodnoprawne,
 • dokumentacja do wniosku o decyzję o dopuszczalnej emisji gazów i pyłów do atmosfery,
 • dokumentacja do wniosku o decyzję na wytwarzanie odpadów,
 • dokumentacja do wniosku o decyzję o pozwoleniu zintegrowanym,
 • dokumentacja techniczna dla Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) i jednostki notyfikowanej,
 • dokumentacja techniczna dla Transportowego Dozoru Technicznego (TDT),
 • operaty wycinki drzew,
 • projekty stref zagrożenia wybuchem i zagrożenia toksycznego,
 • projekty rekultywacji.

Opracowywanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.

Uzyskiwanie decyzji, postanowień, uzgodnień oraz innych dokumentów formalno – prawnych:

 • decyzje pozwoleniu na budowę,
 • decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzje o warunkach zabudowy,
 • pozwolenie wodnoprawne,
 • decyzje o dopuszczalnej emisji gazów i pyłów do atmosfery,
 • decyzje na wytwarzanie odpadów,
 • decyzje o pozwoleniu zintegrowanym,
 • uzgodnienia z Urzędem Dozoru Technicznego (UDT) (także z jednostką notyfikowaną),
 • uzgodnienia z Transportowym Dozorem Technicznym (TDT),
 • decyzje zezwalające na usunięcie drzew i krzewów,
 • decyzje o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolnej,
 • decyzje o wyłączeniu gruntów leśnych z produkcji leśnej,
 • decyzje o ustaleniu kierunków rekultywacji.

Sprawowanie nadzorów autorskich i udzielanie konsultacji technicznych na budowie.

doradztwo nadzor opracowania